Supervízia: supervízia v mediácii, v pomáhajúcich profesiách, školská a rodinná supervízia

Supervízia je podporná činnosť zameraná na ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Jej cieľom je ponúknuť iný pohľad na pracovný proces, pracovný vzťah či situáciu klientov, poskytnúť perspektívu riešení „z inej strany“, predchádzať tak zbytočným komplikáciám, a upevniť existujúce komunikačné a sociálne zručnosti.

Kto je supervízor: nezainteresovaný odborník, schopný objektívneho pohľadu na situáciu klienta - no zároveň aj edukátor, aktívny poslucháč s otvorenou mysľou.  

Čo supervízor poskytuje: trpezlivé a aktívne počúvanie, umenie kladenia otázok s cieľom priviesť klienta k odhaleniu najlepších možných VLASTNÝCH riešení situácie.

Čo supervízor neposkytuje: radu, kritiku, dokonalé riešenie, moralizovanie, priestor na ohováranie, kritizovanie a klebety, „bútľavú vŕbu“.

Koncepcia supervízie podľa MySeľf:

  • Supervízia v mediácii a pomáhajúcich profesiách  Power for Working - supervízna podpora pre mediátorov a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách prostredníctvom supervíznych a koučingových metód. Cieľom je profesionálna odborná podpora pri alternatívnom riešení konfliktov, formovaní a stabilizácii interpersonálnych aj intrapersonálnych vzťahov, pracovných, odborných, sociálnych, komunikačných, manažérskych zručností. Okrem prevencie syndrómu vyhorenia je benefitom pravidelnej pracovnej supervízie posilnenie profesijného sebavedomia, sebaistoty, sebakontroly a sebareflexie, rovnováha medzi osobným a pracovným životom, posilnenie reziliencie voči negatívnym vplyvom pracovného či domáceho prostredia, a zlepšenie pracovného výkonu.
  • Školská supervízia Power for Teaching - supervízna podpora v oblasti školstva, určená pre študentov/študentky pedagogiky, učiteľstva a vychovávateľstva, učiteľov/učiteľky, pedagógov/pedagogičky, pedagogické a odborné zamestnanectvo prostredníctvom supervíznych a koučingových metód. Cieľom je posilňovanie edukačných, odborných, komunikačných, sociálnych a manažérskych kompetencií vo vzťahu k žiakom/žiačkám, rodičom, kolegom/kolegyniam, a tiež vo vzťahu k sebe. Školská supervízia je ideálny nástroj prevencie syndrómu vyhorenia, nespokojnosti v práci a vysokej fluktuácie zamestnancov/zamestnankýň v školstve. 
  • Rodinná supervízia Power for Parenting - supervízna a koučingová podpora pre rodičov, ktorí sa chcú stať facilitátormi výchovy. Cieľom je usmerňovať, podporovať, posilňovať a korigovať nadobudnuté schopnosti, zručnosti a kompetencie. Rodičovská supervízia je určená rodičom, ktorí vidia efektívne riešenie výchovných situácií v zmene vlastnej perspektívy v prístupe k deťom. Želaným výsledkom je osvojenie si princípov permanentnej práce s vlastným potenciálom, schopnosť sebareflexie a formovanie stabilnej rodičovskej identity. 


Forma supervíznych stretnutí: individuálne/skupinovo/tímovo/supervízia organizácie. 

Trvanie: 60 minút (individuálna supervízia), 120 minút (skupinová, tímová supervízia, supervízia organizácie).

Platba za každú začatú hodinu

Spôsob platby: faktúrou alebo prevodom.