Spracovávanie osobných údajov pre potreby mediačného konaniaKto spracováva vaše osobné údaje: PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD., mediátorka registrovaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1912, IČO: 50648985, sídlo: Lazaretská 29, 811 09 Bratislava. e - mail: silvia.donceva@gmail.com, číslo tel.: +421 905 476 894
Ako spracovávam vaše osobné údaje: spracovanie vašich osobných údajov je v súlade s aktuálnou právnou úpravou - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES - všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ktoré osobné údaje a v akom rozsahu spracovávam: pre potreby poskytovania kvalitných služieb je potrebné poznať vaše nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko (názov firmy), údaj k overeniu totožnosti fyzickej osoby (číslo OP alebo pasu, dátum narodenia), adresu (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ), e-mail, telefónne číslo.
S akým zámerom spracovávam vaše osobné údaje: vaše osobné údaje sú potrebné k uzavretiu dohody o začatí mediácie a mediačnej dohody (ukončenie mediácie dohodou), a k ich plneniu v plnom rozsahu.
Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov: právnym základom spracovania vašich osobných údajov pre účely uzatvorenia a plnenia dohôd sú samotné dohody o začatí mediácie a mediačné dohody (ukončenie mediácie dohodou). V prípade, že sú dohody plnené všetkými zúčastnenými stranami, je mojou povinnosťou, vyplývajúcou zo zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov, vaše údaje archivovať po dobu, ktorú predpisujú príslušné právne predpisy. Právnym dôvodom spracovania je splnenie právnej povinnosti.

Ako dlho je potrebné údaje uchovávať: vaše osobné údaje budem uchovávať počas plnenia vzájomnej dohody. Po skončení zmluvného vzťahu budem vaše osobné údaje uchovávať v súlade s plnením nevyhnutnej archivačnej povinnosti podľa právnych predpisov, ktoré archiváciu predpokladajú (napr. zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov).

Aké práva pre vás vyplývajú v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov: Máte právo na:
a) prístup k osobným údajom – na základe vašej žiadosti je mojou povinnosťou vám oznámiť, či spracovávam alebo nespracovávam vaše osobné údaje. V prípade, že ich spracovávam, máte právo vedieť, s akým účelom vaše údaje spracovávam,
v akom rozsahu sú tieto údaje spracovávané, ako dlho budú uchovávané,
komu budú sprístupnené, a tiež či môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
b) presnosť – ak si myslíte, že spracovávam vaše nesprávne/nepresné osobné údaje, máte právo na ich opravu. V prípade, že takúto nepresnosť vo svojich osobných údajoch zistíte, informujte ma prosím na e-mail adrese: silvia.donceva@gmail.com a ja vykonám nápravu bezodkladne.
c) výmaz – vaše osobné údaje budú vymazané, pokiaľ ich už nebudem z vyššie uvedených dôvodov potrebovať, alebo odpadnú všetky právne dôvody takéhoto spracovania,
alebo vznesiete námietky proti spracovaniu a nebudú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie v spracovávaní, alebo mi takúto povinnosť uloží právny predpis.
d) vzniesť námietku – máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu na základe môjho oprávneného záujmu. Spracovanie vašich osobných údajov pre potreby priameho marketingu na základe oprávneného záujmu bude okamžite ukončené.
e) obmedzenie spracovania – vaše osobné údaje budem uchovávať v režime obmedzeného spracovania, a to po dobu, pokiaľ nevyriešime nezrovnalosti ohľadom spracovania vašich osobných údajov.
Pre zabezpečenie uplatnenia vašich práv ma kontaktujte na e-mail adrese: silvia.donceva@gmail.com
Komu môžem poskytnúť vaše osobné údaje: vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté poskytovateľom marketingových služieb, poskytovateľom právnych, daňových a účtovníckych služieb, poskytovateľom technických riešení (najmä prevádzkovateľom cloudových služieb a webhostingu). Týmto sprostredkovateľom sú vaše osobné údaje poskytnuté vždy výlučne na základe sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s minimálne adekvátnym štandardom ochrany osobných údajov, ktorý GDPR požaduje. Okrem týchto sprostredkovateľov je možné vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť len na základe rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu oprávneného to požadovať.
Ak si myslíte, že vaše osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi: oznámte mi prosím túto skutočnosť na e-mailovú adresu: silvia.donceva@gmail.com. Pokiaľ by nedošlo k spoločnej zhode, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Na záver: poskytovanie mediačných služieb nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov, osobné údaje detí je možné spracovávať iba so súhlasom zákonného zástupcu.
Horeuvedené spracovávanie ochrany osobných údajov je platné a účinné od 1. 8. 2019.