Úvod

Filozofiou konceptu MySeľf je podporiť riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie a predchádzať im intenzívnou supervíziou.

Niečo o mne: vyštudovala som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, certifikát mediátora som získala v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, zapísaná som v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1912. Vzdelávanie Supervízor v pomáhajúcich profesiách som absolvovala v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov s certifikátom pre výkon supervízie.

V čom je moja rola špecifická: spojenie vzdelania mediátorky, supervízorky a sociálnej pedagogičky. Okrem mediácie sa sústredím na konštruktívnu komunikáciu, medziľudské vzťahy, sociálnu patológiu a vplyv prostredia na správanie a konanie človeka. Mediácia a supervízia v zmysle konceptu MySeľf má funkciu komunikačnú, preventívnu, formujúcu, vzdelávaciu a výchovnú/prevýchovnú. No ide predovšetkým o zmenu perspektívy myslenia, ktorá je pre dosiahnutie želaného výsledku v procese  mediácie alebo supervízie kľúčová.