Koncepcia MySeľf:

  • posilňovanie svojpomocných, sebakontrolných, sebareflexívnych a sebarozvojových kompetencií,
  • aktivizovanie revitalizačných procesov v pracovnom a rodinnom prostredí,    
  • prevencia krízových životných situácií a interpersonálnych/intrapersonálnych konfliktov,  
  • pomoc pri riešení sporov prostredníctvom mediácie,
  • supervízna podpora pre pomáhajúce profesie a profesie s rizikom syndrómu vyhorenia.        

Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor filozofia a pedagogika so zameraním na filozofiu výchovy a sociálnu pedagogiku). Na Univerzite Komenského naďalej aktívne pôsobím ako pedagogička s výskumným zameraním na prevenciu sociálno – patologických javov, formovanie inkluzívneho pracovného a rodinného prostredia, a posilňovanie osobnostných a pracovných kompetencií prostredníctvom mentoringu, supervízie, školskej a peer mediácie. Ďalšie odborné zručnosti v práci s ľuďmi som nadobudla v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov (certifikát pre výkon supervízie v pomáhajúcich profesiách) a v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (certifikát mediátora, zápis v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1912). V súčasnosti si dopĺňam kvalifikáciu prostredníctvom integratívneho koučingu v Coaching Academy. No najdôležitejšie momenty v mojom profesijnom dospievaní sú spojené s ľuďmi, ktorých som stretla – predovšetkým moje študentky a študentov. Vďaka nim som neustále nútená meniť svoje stereotypy a hľadať nové prístupy.    

Spojenie vysokoškolského vzdelania, dlhoročných skúseností v akademickom prostredí (odborné, lektorské a výskumné zázemie) a zručností získaných v práci mediátorky, supervízorky a mentorky – to je koncepcia MySeľf. Jej cieľom je umožniť človeku naplno využiť vlastné zdroje, ktoré sú na ceste k úspechu kľúčové. V tom je prístup MySeľf jedinečný.