Mediácia v pracovnom, rodinnom, školskom a komunitnom prostredí

Mediácia je mimosúdny spôsob riešenia sporov, nedirektívny spôsob hľadania konsenzuálneho riešenia konfliktu medzi dvomi stranami. Mediáciu vykonávanú podľa zákona o mediácii je možné považovať za prostriedok právnej ochrany subjektívnych práv. Aj zákony Slovenskej republiky dávajú prednosť dohode a zmierlivému riešeniu sporov pred autoritatívnym a jednostranným rozhodnutím súdu. V rámci mediácie je zodpovednosť rovnomerne rozložená medzi TRI strany - osoby zúčastnené na mediácii a mediátora.

Prečo je mediácia perspektívnejšia ako súdne konanie? Šetrí čas, energiu, peniaze, pomáha predchádzať stresu, ktorý s konfliktom úzko súvisí. V prípade dohody ide o konsenzus, nie kompromis – uspokojené sú potreby a záujmy oboch strán rovnako. Vďaka vôli, spoločne vynaloženému času a snahe si môžu nájsť dve rozhádané strany opäť cestu k sebe. Dohoda, vytvorená spoločne a uzatvorená s obojstranným súhlasom má väčšiu šancu, že sa bude dodržiavať a vráti život oboch strán konfliktu zo situácie vojny do situácie zmieru a pokoja.  

Kto je mediátor: mediátor je facilitátor a moderátor v jednej osobe. Usmerňuje proces mediácie, uľahčuje hľadanie vhodných spoločných riešení, „moderuje“ konštruktívnu komunikáciu, jednotlivé kroky a fázy, udržiava pozitívnu atmosféru, podporuje zbližovanie strán a dodržiavanie slušnej výmeny názorov.  

Mediátor poskytuje: atmosféru bezpečia a porozumenia, slušnú komunikáciu, podporu obom stranám ROVNAKO, záruku slušného a priateľského priebehu procesu mediácie, zodpovednú formu mediácie.

Mediátor neposkytuje: radu, kritiku, rozhodnutie, zodpovednosť za obsah mediácie.

Spory vhodné na mediáciu: spory, ktoré vychádzajú zo vzťahov rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a občianskoprávnych. Venujem sa mediácii rodinnej, školskej, pracovnej a občianskej.

Základné hodnoty a princípy, ktoré v mediácii rešpektujem: profesionalita a zodpovednosť, osobný prístup, objektivita a neutralita, dôvernosť a diskrétnosť, hospodárnosť a transparentnosť, vysporiadanie sa s minulosťou a zameranie sa na budúcnosť.

Ako prebieha mediácia v jednotlivých fázach:

  • Úvod stretnutia: predstavenie sa navzájom, navodenie atmosféry dôvery, vysvetlenie procesu mediácie, princípov a pravidiel mediácie, vyslovenie očakávaní od mediácie.

  • Neprerušovaný čas: obe strany konfliktu maj rovnaký čas na prerozprávanie príbehu konfliktu.
  • Hľadanie záujmov a potrieb: fáza, v ktorej sa strany môžu vo vzájomnej komunikácii konfrontovať s minulosťou a dať priestor uvažovaniu o budúcnosti.
  • Hľadanie riešení: fáza návrhov, ako nájsť konsenzuálne riešenia sporu.
  • Dohoda o mediácii a záver: spoločné sformulovanie konkrétnych bodov dohody o mediácii, ktoré budú strany dobrovoľne dodržiavať s cieľom ukončiť spor/konflikt.  
 Mediačné stretnutie: max. 120 minút, možnosť realizovať stretnutie formou oddelených stretnutí (tzv. caucus), shuttle formou alebo elektronickou formou (MS Teams, Skype, Zoom, Google Meet a pod.)